044 - 2235 7633 / 7634 / 7635 / 7636

ANNA UNIVERSITY, CHENNAI

Dr. K. Srinivasa Raju, Ph.D

Professor

Dr. K. Srinivasa Raju, Ph.D

Professor
ksraju@annauniv.edu

Consultancy Projects Handled: